Hypotheek krediet

Lening vergelijk

Een hypothecaire lening is het bedrag dat u leent om een (onroerend) goed te kopen. Het hypotheekrecht is een recht van eerste verkoop. Dit betekent dat de bank waar u de hypotheek afsluit een voorrecht heeft om het goed als eerste te verkopen indien u niet kunt voldoen aan de voorwaarden van de lening. Dit recht is het recht van parate executie. Degene die de hypothecaire lening heeft verstrekt zal dit recht echter niet vaak uitoefenen omdat een gedwongen verkoop vaak minder opbrengt dan wanneer het huis normaal verkocht wordt. De kredietverstrekker zal degene die de lening is aangegaan dan ook liever een aanvullend krediet geven of uitstel van betaling om op die manier zoveel mogelijk van de verstrekte lening terug te krijgen.
Een betrouwbare partij om te vergelijken is: Helder-lenen.nl. Specifieke lening voor de juiste hypotheek.

 

 

Hypotheekvormen

Er zijn verschillende vormen waarin hypothecaire leningen worden verstrekt. De basisvormen van een hypothecaire lening zijn: de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek, de levenhypotheek (spaarhypotheek of beleggingshypotheek) en de aflossingvrije hypotheek .

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypothecaire geldlening waarbij u de lening gelijkmatig aflost. U lost de lening af in termijnen en de rente wordt berekend over het bedrag dat nog openstaat, Terwijl de aflossing dus iedere maand gelijk blijft neemt het bedrag dat u aan rente betaalt af. Het voordeel van een lineaire hypotheek is dat de totale lasten van de lening (aflossing en rente) elke maand iets lager worden. Bijkomend voordeel is dat als de rente stijgt u daar dus minder last van zult hebben. Nadeel van de lineaire hypotheek is dat u steeds minder rente over de lening betaalt. Dit is nadelig omdat hypotheekrente in Nederland aftrekbaar is.

De annuïteitenhypotheek

In tegenstelling tot de lineaire hypotheek is de hoogte van de aflossing bij de annuïteitenhypotheek niet elke maand gelijk. De hoogte van de aflossing wordt elke maand zo gekozen dat de totale lasten (aflossing en rente) van de lening elke maand hetzelfde zijn. De rente die u betaalt neemt iedere maand af omdat het af te lossen bedrag van de lening afneemt, om dit te compenseren wordt het bedrag dat u aflost verhoogd. Omdat het bedrag dat u aflost elke maand hetzelfde blijft maar de renteaftrek elke maand minder wordt stijgen de netto hypotheeklasten. Dit is geen probleem als u verwacht dat uw inkomen zal stijgen waardoor u de lening goed zult kunnen blijven betalen.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is één van de veiligste hypothecaire leningen en bestaat uit twee delen; een hypothecaire lening en een spaarverzekering. Tijdens de looptijd van de hypothecaire lening betaalt u iedere maand rente over de hypothecaire lening. Deze rente is gelijk aan de rente die u ontvangt over het bedrag dat u spaart op uw spaarrekening. Door deze koppeling van de te betalen rente over de lening en de te ontvangen rente over het spaartegoed worden rentewijzigingen opgevangen en zullen de maandlasten zo goed als gelijk blijven. Bij een spaarhypotheek wordt er dus niet afgelost. Met het opgebouwde spaartegoed kunt u aan het eind van de overeengekomen periode uw hypothecaire lening gegarandeerd aflossen.

Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een hypothecaire lening die is gekoppeld aan beleggingen in effecten. U betaalt rente over uw aflossingvrije lening. Naast deze rente spaart u elke maand een bedrag dat in effecten wordt belegd en waarmee u uiteindelijk uw hypothecaire lening in één keer kunt afbetalen. Tijdens de looptijd van de hypotheek kunt u niet aan het gespaarde vermogen komen. De meeste banken gaan uit van een rendement van 8% per jaar op het gespaarde/belegde vermogen en hier zal het te sparen bedrag dan ook op afgestemd worden. Van het beleggingsrendement haalt de kredietverstrekker de beheerkosten, deze kosten kunnen variëren van 1% tot een paar procenten.

Aflossingvrije hypotheek

Bij dit soort hypothecaire lening wordt er niet afgelost, er wordt slechts rente betaald over de lening. Zolang de rente gelijk blijft blijven dus ook de maandelijkse lasten gelijk. Als de rente echter stijgt zullen de maandlasten ook (aanzienlijk) toenemen. Een hypotheekverstrekker zal in veel gevallen maar 75% van de waarde van een huis willen uitlenen. Dit is gelijk aan de (gebruikelijke) executiewaarde van een huis waardoor de hypotheekverstrekker zijn risico beperkt. De hypotheek wordt over het algemeen afgelost bij verkoop van het huis. Het voordeel van de aflossingvrije hypotheek is dat de maandelijkse lasten laag zijn, u lost immers niks af. Een nadeel is dat u geen vermogen opbouwt.

Hypotheekrente

De hypotheekrente is de rente die u over de hypothecaire lening betaalt. De rente is sterk afhankelijk van de rente die banken aan elkaar rekenen. Als deze rente stijgt zullen de maandlasten voor mensen met een hypothecaire lening ook sterk stijgen. In sommige situaties kan dit ertoe leiden dat mensen hun huis moeten verkopen omdat ze niet aan de lasten van de lening kunnen voldoen. De hoogte van de rente hangt samen met het deel van de executiewaarde (waarde van het huis bij gedwongen verkoop) dat u met de hypothecaire lening wilt financieren. Als u bijvoorbeeld een huis van 250.000 euro wilt kopen en de executiewaarde is 187.500 euro zult u meer rente moeten betalen als u een hypothecaire lening van 187.500 euro wilt dan wanneer u een lagere hypothecaire lening wilt en de rest met eigen geld aanvult. Naast het percentage van de executiewaarde dat u met de hypothecaire lening wilt financieren speelt ook uw inkomen een rol. Voor veel hypotheekverstrekkers is het belangrijk dat u een vaste baan heeft of een waardevaste uitkering. Naast deze persoonlijke aspecten is de onroerendgoedmarkt ook van invloed op de rente. Als er onzekerheid is over de onroerendgoedmarkt is de zekerheid voor de hypotheekverstrekker ook minder, dit zal tot gevolg hebben dat er een hogere rente wordt gevraagd.

Hoogte van de hypothecaire lening

De hoogte van een hypothecaire lening hangt allereerst samen met de waarde van het onderpand (de onroerende zaak). De executiewaarde (waarde bij gedwongen verkoop) dient hier als uitgangspunt. Over het algemeen zal een hypotheekverstrekker niet meer dan 125% van de executiewaarde willen uitlenen. De waarde van het onderpand is echter niet het enige wat wordt meegewogen bij de berekening van de maximale hypothecaire lening. Ook het inkomen van de hypotheekgever (de leningnemer) en een eventuele partner speelt een rol. Naast het inkomen zijn alle factoren die iets zeggen over de kredietwaardigheid van de hypotheekgever van belang; een negatieve registratie bij het BKR is vaak een reden voor een hypotheekverstrekker om geen hypothecaire lening te verstrekken, een vaste baan is beter dan een tijdelijk contract, als er andere financiële verplichtingen zijn zoals alimentatie of studieschuld is het besteedbaar inkomen lager en zal er dus ook een lagere hypothecaire lening worden afgegeven, enz.

Hypothecaire lening algemeen

Iedereen die een woning of een appartement wil kopen of bouwen zal hiervoor in veruit de meeste gevallen geld moeten gaan lenen. Een dergelijke lening die hiervoor kan afgesloten worden bij kredietinstellingen is een hypothecaire lening.

Indien u een woonlening wil aangaan bij een kredietinstelling neemt deze kredietinstelling een risico. Om dit risico te beperken zal de kredietinstelling waarborgen willen die zorgen voor bescherming bij het eventueel niet nakomen van de betalingsverplichtingen. De financiële instelling zal hiervoor een hypotheek nemen op de woning. Dit betekent dat wanneer de klant zijn lening niet langer wil of kan afbetalen de instelling het recht heeft om de woning te verkopen om zo het openstaande saldo te recupereren.

Helaas zijn er ook kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met hypothecaire lening. Zo zal er steeds een hypotheekvestiging moeten ingeschreven worden in de registers van het hypotheekkantoor en is er een notariële akte vereist. Er zijn echter nog meer kosten� Zo moeten er registratiekosten betaald worden, schattingskosten en ook het ereloon van de notaris loopt al snel op. In z'n totaliteit moet u al snel rekenen op zo'n twee tot drie procent van het totale geleende bedrag.

Indien u op een later tijdstip een bijkomende lening aanvraagt, bijvoorbeeld om renovatiekosten te kunnen betalen, kan u opnieuw een hypotheek laten vestigen op het onroerende goed. Door het hogere risico voor de financiële instelling zal de rentevoet wel veelal hoger liggen dan bij de eerste hypotheek. Een hypotheek blijft momenteel dertig jaar geldig maar wordt automatisch geschrapt bij verkoop van de woning of bij een overplaatsing van uw hypotheek naar een andere financiële instelling. Deze laatste transactie wordt ook wel de handlichting van de hypotheek genoemd.